Jesteś tutaj: REGULAMIN

REGULAMIN

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

            Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Grzegorz Poloczek KandP, z siedzibą przy ul. Zwierzyniecka 9, 34-500 Zakopane

adres e-mail:  kontakt@willamaura.pl

tel +48 510240238

 

 1.  Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 1. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

 1. Informacje na temat pozyskania Pani/Pana danych osobowych:

Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora,  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne,  transportowe, kurierskie.

 1. Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

 1.   Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Ma Pani/Pan prawo:

 1. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),
 2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 1.  żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne  wobec podstawy sprzeciwu,

 1. do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,

- przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,

- dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/

warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego

Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

 1.  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.

 

Regulamin rezerwacji Willi Maura

1. Rezerwacje przyjmowane są drogą mailową .
2. Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie w ciągu 2 dni roboczych od dokonania rezerwacji zadatku w wysokości 30% od kwoty za cały pobyt.
3. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie od dokonania rezerwacji skutkuje anulacją rezerwacji.
4. Pozostała część należności pobierana jest w dniu przyjazdu, w momencie meldowania gościa.
5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Willi Maura, zadatek nie podlega zwrotowi.
6. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 510 240 238;
7. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej recepcji i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
8. Wpłata zadatku, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
9. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Willa Maura zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Regulamin Willa Maura


1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:30 w dniu wyjazdu.
2. Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko w przypadku gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.
3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
4. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w Willi Maura zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
5. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom nie zameldowanym w Willi Maura.
6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.
7. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości na terenie Willi Maura obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku.
8. Podczas pobytu Gościa pokoje nie są udostępniane osobom trzecim.
9. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia Willi bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
11. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
12. Parking niestrzeżony dla Gości Willa Maura udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie.
13. Regulamin Willi Maura podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.willamaura.pl, w drodze indywidualnego informowania Gościa przy potwierdzeniu rezerwacji oraz poprzez umieszczenie go w pokojach.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu Willi Maura.

Pozwoli to Państwu na wypoczynek w miłej atmosferze i zapewni Państwu komfortowy i bezpieczny pobyt.

 

Dane firmy:

Grzegorz Poloczek KandP


Willa Maura

ul. Zwierzyniecka 9

34-500 Zakopane